สมัครบอลออนไลน์

สมัครบอลออนไลน์ จัดแสดง 114: Dura Magnetics Inc. – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 115: Dura Magnetics Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.8 อิเล็กตรอนพลังงานคอร์ป
จัดแสดง 116: อิเล็กตรอนพลังงานคอร์ป – ภาพรวม
จัดแสดง 117: อิเล็กตรอนพลังงานคอร์ป – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
จัดแสดง 118: อิเล็กตรอนพลังงานคอร์ป – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.9 Eneflux-Armtek แม่เหล็กอิงค์
จัดแสดง 119: Eneflux-Armtek แม่เหล็กอิงค์ – ภาพรวม
จัดแสดง 120: Eneflux-Armtek แม่เหล็กอิงค์ – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
จัดแสดง 121: Eneflux-Armtek แม่เหล็กอิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.10 บริษัท ฮิตาชิ จํากัด
การจัดแสดง 122: Hitachi Ltd. – ภาพรวม
นิทรรศการ 123: Hitachi Ltd. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 124: ฮิตาชิ จํากัด – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 125: บริษัท ฮิตาชิ จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
การจัดแสดง 126: ฮิตาชิ จํากัด – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.11 มาสเตอร์แมกติกส์ อิงค์
นิทรรศการ 127: มาสเตอร์แม่เหล็กอิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 128: มาสเตอร์แมกติกส์อิงค์ – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 129: มาสเตอร์แม่เหล็กอิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.12 แม่เหล็กสแตนฟอร์ด
นิทรรศการ 130: แม่เหล็กสแตนฟอร์ด – ภาพรวม
นิทรรศการ 131: แม่เหล็กสแตนฟอร์ด – สินค้า / บริการ
การจัดแสดง 132: แม่เหล็กสแตนฟอร์ด – ข้อเสนอที่สําคัญ
11 ภาคผนวก2026 (%)
7.8 ประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
จัดแสดง 74: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 75: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 76: แผนภูมิเกี่ยวกับจีน – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 77: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.9 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 78: แผนภูมิบนสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 79: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 80: แผนภูมิในสหรัฐฯ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 81: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.10 ประเทศญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 82: แผนภูมิเกี่ยวกับญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 83: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 84: แผนภูมิเกี่ยวกับญี่ปุ่น – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 85: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่น – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.11 ประเทศเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
จัดแสดง 86: แผนภูมิในเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 87: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 88: แผนภูมิในเยอรมนี – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 89: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.12 อินเดีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 90: แผนภูมิอินเดีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
จัดแสดง 91: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอินเดีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 92: แผนภูมิเกี่ยวกับอินเดีย – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 93: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอินเดีย – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.13 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 94: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ ($ ล้าน)
8 ไดรเวอร์ ความท้าทาย และเทรนด์

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด
8.2 ความท้าทายของตลาด
8.3 ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
การจัดแสดง 95: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทายในปี 2021 และ 2026
8.4 แนวโน้มของตลาด
9 ภูมิทัศน์ผู้ขาย

9.1 ภาพรวม
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
การจัดแสดง 96: ภาพรวมเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยการผลิตและปัจจัยของความแตกต่าง
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 97: ภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยของการหยุดชะงัก
9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
นิทรรศการ 98: ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญต่อธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ผู้ขายที่ได้รับความคุ้มครอง
การจัดแสดง 99: ผู้ขายได้รับความคุ้มครอง
10.2 การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
การจัดแสดง 100: เมทริกซ์เกี่ยวกับตําแหน่งผู้ขายและการจําแนกประเภท
10.3 ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กของอดัมส์
จัดแสดง 101: ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอดัมส์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 102: ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอดัมส์ – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
การจัดแสดง 103: ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอดัมส์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.4 อาร์โนลด์เทคโนโลยีแม่เหล็กคอร์ป
จัดแสดง 104: อาร์โนลด์เทคโนโลยีแม่เหล็กคอร์ป – ภาพรวม
จัดแสดง 105: อาร์โนลด์เทคโนโลยีแม่เหล็กคอร์ป – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
จัดแสดง 106: อาร์โนลด์แม่เหล็กเทคโนโลยีคอร์ป – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.5 Bunting Magnetics ยุโรป จํากัด
จัดแสดง 107: Bunting แม่เหล็กยุโรป จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 108: Bunting Magnetics ยุโรป จํากัด – สินค้า / บริการ
จัดแสดง 109: Bunting Magnetics ยุโรป จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.6 เทคโนโลยีแม่เหล็กเด็กซ์เตอร์
การจัดแสดง 110: เทคโนโลยีแม่เหล็ก DEXTER – ภาพรวม
การจัดแสดง 111: เทคโนโลยีแม่เหล็ก DEXTER – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
การจัดแสดง 112: เทคโนโลยีแม่เหล็ก DEXTER – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.7 ดูรา แมกเนติกส์ อิงค์
จัดแสดง 113: Dura Magnetics อิงค์ – ภาพรวม

11.1 ขอบเขตของรายงาน
11.2 รายการตรวจสอบการรวมและการยกเว้น
การจัดแสดง 133: รายการตรวจสอบการรวม
การจัดแสดง 134: รายการตรวจสอบข้อยกเว้น
11.3 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
จัดแสดง 135: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US $
11.4 ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 136: ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดแสดง 137: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด
การจัดแสดง 138: แหล่งข้อมูล
11.5 รายชื่อตัวย่อ
นิทรรศการ 139: รายชื่อตัวย่อ
เกี่ยวกับเรา
Technavio เป็นบริษัทวิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา

ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คน ห้องสมุดรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการนับมากกว่า 17,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี 800 รายการ ซึ่งครอบคลุม 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และที่มีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปหยุดวุฒิสภา Bill 930 — ข้อความจากผนัง Las Memorias (TWLM) การเข้าถึงการแทรกแซงการสนับสนุนการป้องกันและการรักษา (APAIT) &โครงการโรคเอดส์ชนกลุ่มน้อย (MAP)
ข่าวจัดทําโดย

The Wall Las Memorias, การเข้าถึงการแทรกแซงและการบําบัดสนับสนุนการป้องกัน , , โครงการโรคเอดส์ส่วนน้อย
26 ส.ค. 2022 21:34 ET

แชร์บทความนี้

ลอสแอนเจลิส 26 ส.ค. 2022 /PRNewswire/ —

จดหมายเปิดผนึกถึง:

อันโธนีเรนดอนผู้มีเกียรติ, ลําโพง
แคลิฟอร์เนียรัฐสมัชชา
รัฐศาลากลาง, ห้อง 219
ศีลระลึก, แคลิฟอร์เนีย 95814

เรียนวิทยากรผู้มีเกียรติเรนดอน,

เมื่อเร็ว ๆ นี้วุฒิสภา Bill 930 ซึ่งจะขยายการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น 4:00 น. ในเวสต์ฮอลลีวูดปาล์มสปริงส์และซานฟรานซิสโกเสียชีวิตในการลงคะแนนเสียงของสภาผู้แทนราษฎร มันต้องเป็นปัญหาที่ตายแล้วทุกครั้ง

นี่เป็นความพยายามครั้งที่สี่ของวุฒิสมาชิก Wiener ที่อ้างว่าจําเป็นต้องมีมาตรการนี้เพื่อให้ธุรกิจที่ประสบปัญหากลับมายืนหยัดและช่วยรวมชุมชน LGBTQ ในเวสต์ฮอลลีวูด ปาล์มสปริงส์ และซานฟรานซิสโกเข้าด้วยกัน ซึ่งยังห่างไกลจากความจริง

ผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวจากกฎหมายนี้คือเจ้าของบาร์และ บริษัท แอลกอฮอล์ การสนับสนุนส่วนใหญ่สําหรับการขยายเวลา 4:00 น. ของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวสต์ฮอลลีวูดมาจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้สะท้อนถึงชุมชนว่ากฎหมายนี้จะส่งผลกระทบ ร่างกฎหมายนี้เป็นร่างกฎหมายที่เป็นปัญหาสําหรับชุมชน LGBTQ ที่มีสีซึ่งได้รับอันตรายจากการใช้แอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดมากเกินไป

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางประการที่ชุมชนที่ด้อยโอกาสของเราเผชิญคือสุขภาพจิตที่ไม่ดีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สูงและตอนนี้ Monkeypox ไม่ต้องพูดถึงศักยภาพในการเพิ่ม DUIs และความรุนแรงในครอบครัว ร่างกฎหมายนี้จะสร้างความเสียหายให้กับชุมชนชายขอบของเรามากยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้นําที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน LGBTQ ที่มีผิวสี เราขอเรียกร้องให้คุณยุติร่างกฎหมายทําลายสุขภาพและสวัสดิภาพของชุมชนของเราทุกครั้ง

ในความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

ริชาร์ด ซัลดิวาร์
เดอะ วอลล์ ลาส เมโมเรียส

คณะลูกขุน Candelario
เข้าถึงการแทรกแซงการสนับสนุนการป้องกันและการรักษา

โครงการโรคเอดส์ชนกลุ่มน้อยรัสเซล ธอร์นฮิลล์
ติดต่อสื่อ: ริชาร์ด Zaldivar 3ตลาดตกแต่งบ้านออนไลน์เพื่อบันทึก CAGR ที่ 9% – Technavio ระบุว่ายุโรปเป็นตลาดหลัก
เทคนาวิโอ (PRNewsfoto/เทคนาวิโอ)
ข่าวจัดทําโดย

เทคนาวิโอ
26 ส.ค. 2022 22:00 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 26 ส.ค. 2022 /PRNewswire/ — ขนาดตลาดของตกแต่งบ้านออนไลน์ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโต 52.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเร่งตัวขึ้นที่ CAGR ที่ 9% ระหว่างปี 2020 ถึง 2025 Technavio แบ่งกลุ่มตลาดตามผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์บ้านออนไลน์ของตกแต่งบ้านออนไลน์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านออนไลน์อื่น ๆ ) และภูมิศาสตร์ (ยุโรปอเมริกาเหนือเอเชียแปซิฟิกอเมริกาใต้และ MEA) รายงานนี้ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของการพัฒนาล่าสุดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มที่สร้างรายได้หลักและพฤติกรรมทางการตลาดทั่วทั้งภูมิภาค

Attractive Opportunities in Online Home Decor Market Growth, Size, Trends, Analysis Report by Type, Application, Region and Segment Forecast 2021-2025
โอกาสที่น่าสนใจในการเติบโตของตลาดการตกแต่งบ้านออนไลน์ขนาดแนวโน้มรายงานการวิเคราะห์ตามประเภทแอปพลิเคชันภูมิภาคและการคาดการณ์เซ็กเมนต์ 2021-2025
ประเด็นสําคัญที่ครอบคลุมในการศึกษาตลาดการตกแต่งบ้านออนไลน์:
ประมาณการและการคาดการณ์ของตลาดปี 2022-2026
ตัวขับเคลื่อนหลัก แนวโน้ม และความท้าทายที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาด
การวิเคราะห์ตามกลุ่มภูมิภาคที่ชาญฉลาดและทั่วประเทศ
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดโดยผู้ขาย
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลักและบรรยากาศด้านกฎระเบียบ
ผลกระทบหลัง COVID-19 ต่อภูมิทัศน์ของตลาด
รับข้อมูลสรุปรายงานที่ครอบคลุมซึ่งอธิบายขนาดตลาดและการคาดการณ์พร้อมกับระเบียบวิธีการวิจัย รายงานตัวอย่างฟรีมีอยู่ในรูปแบบ PDF

Technavio จัดหมวดหมู่ตลาดการตกแต่งบ้านออนไลน์ทั่วโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดของตกแต่งบ้านทั่วโลกในอุตสาหกรรมสินค้าคงทนในครัวเรือนทั่วโลก ตลาดแม่ตลาดของตกแต่งบ้านทั่วโลกครอบคลุมผลิตภัณฑ์และ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการผลิต / การตลาดของเฟอร์นิเจอร์สิ่งทอที่บ้านวัสดุปูพื้นและผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

ตลาดได้รับแรงหนุนหลักจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายออนไลน์และการเจาะสมาร์ทโฟน ความนิยมของการช็อปปิ้งออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการรุกของบริการอินเทอร์เน็ตที่สูงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกการซื้อและการจัดส่งด้วยการเกิดขึ้นของ m-commerce การมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นในการค้าบนมือถือนั้นได้รับแรงหนุนหลักจากการซื้อสมาร์ทโฟนใหม่หลายล้านเครื่องและการสร้างโอกาสที่มากขึ้นสําหรับผู้ซื้อ

รายงานฉบับเต็มให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนแนวโน้มและความท้าทายอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด ขอตัวอย่างฟรีรายงาน PDF

The online home furniture segment is expected to generate maximum revenue in the online home decor market and is the leading product segment. Home furniture includes products such as chairs, tables, beds, sofas, cupboards, stools, desks, and benches. The preference for online shopping is increasing, with the growing Internet penetration rate and the increasing number of smartphone users worldwide.

ยุโรปครองตลาดตกแต่งบ้านออนไลน์ด้วยส่วนแบ่ง 42% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ การขยายตัวของฐานประชากรในเมืองคาดว่าจะเพิ่มความต้องการโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดในภูมิภาค นอกจากนี้การเติบโตของตลาดในภูมิภาคนี้จะเร็วกว่าการเติบโตของตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ สหราชอาณาจักรและเยอรมนีเป็นประเทศสําคัญสําหรับตลาดตกแต่งบ้านออนไลน์ในยุโรป

เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแต่ละส่วนที่สรุปด้วยอินโฟกราฟิกที่กระชับและคําอธิบายอย่างละเอียด ซื้อเลยเพื่อเข้าถึงรายงานฉบับเต็มของเรา

ผู้เล่นหลักบางรายในตลาดของตกแต่งบ้านออนไลน์ ได้แก่ :

Amazon.com อิงค์
แอชลีย์เฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมอิงค์
เบดบาธแอนด์บียอนด์อิงค์
เฮอร์แมนมิลเลอร์อิงค์
อินเตอร์ อิเกีย โฮลดิ้ง BV
ลาซบอย อิงค์
เออร์เบิน Outfitters อิงค์
วอลมาร์ท อิงค์
เวย์แฟร์ อิงค์
วิลเลียมส์-โซโนมา อิงค์
ไม่พบสิ่งที่คุณกําลังมองหา? นักวิเคราะห์ของเราสามารถช่วยคุณปรับแต่งรายงานนี้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ Technavio จะทํางานร่วมกับคุณโดยตรงเพื่อทําความเข้าใจความต้องการของคุณและให้ข้อมูลที่กําหนดเองแก่คุณในเวลาอันสั้น พูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราตอนนี้

รายงานที่เกี่ยวข้อง
ตลาดเฟอร์นิเจอร์ การเติบโต ขนาด แนวโน้ม รายงานการวิเคราะห์ตามประเภท แอปพลิเคชัน ภูมิภาค และการคาดการณ์เซ็กเมนต์ ปี 2022-2026

ตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ การเติบโต ขนาด แนวโน้ม รายงานการวิเคราะห์ตามประเภท แอปพลิเคชัน ภูมิภาค และการคาดการณ์เซ็กเมนต์ ปี 2022-2026

ขอบเขตตลาดการตกแต่งบ้านออนไลน์

รายงานความครอบคลุม

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2020

ระยะเวลาคาดการณ์

2021-2025

โมเมนตัมการเติบโต &CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR ที่ 9%

การเติบโตของตลาดในปี 2021-2025

52.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โครงสร้างตลาด

แยกส่วน

อัตราการเติบโต (%)

7.30

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก อเมริกาใต้ และ MEA

การดําเนินการสนับสนุนตลาด

ยุโรปที่ 42%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เยอรมนี แคนาดา และญี่ปุ่น

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํา, กลยุทธ์การแข่งขัน, ขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทหลักที่มีประวัติ

Amazon.com อิงค์, แอชลีย์ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์ อิงค์, เบด บาธ แอนด์ บียอนด์ อิงค์, เฮอร์แมน มิลเลอร์ อิงค์, อินเตอร์ อิเกีย โฮลดิ้ง บีวี, ลาซบอย อิงค์, เออร์เบิน เอ็ปเตอร์ส อิงค์, วอลมาร์ท อิงค์, เวย์แฟร์ อิงค์ และวิลเลียมส์-โซโนมา อิงค์

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่ตัวกระตุ้นการเติบโตของตลาดและอุปสรรคการวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้าการวิเคราะห์ผลกระทบและการฟื้นตัวของ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคตและการวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาคาดการณ์

ขอบเขตการปรับแต่ง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและปรับแต่งกลุ่มได้

เรียกดูรายงานตลาดตามดุลยพินิจของผู้บริโภค

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร

ภูมิทัศน์ตลาด

ระบบนิเวศของตลาด
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ขนาดตลาด

คําจํากัดความของตลาด
การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ตลาด
ขนาดตลาด 2020
แนวโน้มตลาด: การคาดการณ์สําหรับปี 2020 – 2025
การวิเคราะห์กองกําลังห้าประการ

สรุปกองกําลังห้าประการ
อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
การคุกคามของผู้เข้าใหม่
การคุกคามของสารทดแทน
ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
สภาวะตลาด
การแบ่งส่วนตลาดตามผลิตภัณฑ์

กลุ่มตลาด
เปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์บ้านออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
ของตกแต่งบ้านออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านออนไลน์อื่น ๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
โอกาสทางการตลาดตามผลิตภัณฑ์
ภูมิทัศน์ของลูกค้า

ภูมิทัศน์ของลูกค้า
ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
เอเชียแปซิฟิก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
ทวีปอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
การไฟฟ้านครหลวง – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
ประเทศชั้นนําที่สําคัญ
โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
ตัวขับเคลื่อนตลาด
ความท้าทายของตลาด
แนวโน้มของตลาด
ภูมิทัศน์ผู้ขาย

ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
การวิเคราะห์ผู้ขาย

ผู้ให้บริการที่ได้รับความคุ้มครอง
การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
Amazon.com อิงค์
แอชลีย์เฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมอิงค์
เบดบาธแอนด์บียอนด์อิงค์
เฮอร์แมนมิลเลอร์อิงค์
อินเตอร์ อิเกีย โฮลดิ้ง BV
ลาซบอย อิงค์
เออร์เบิน Outfitters อิงค์
วอลมาร์ท อิงค์
เวย์แฟร์ อิงค์
วิลเลียมส์-โซโนมา อิงค์
ไส้ติ่ง

ขอบเขตของรายงาน
อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
ระเบียบวิธีวิจัย
รายชื่อตัวย่อ
เกี่ยวกับเรา
Technavio เป็นบริษัทวิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คน ห้องสมุดรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการนับมากกว่า 17,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี 800 รายการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และที่มีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง23 712-0180

ที่มา The Wall Las Memorias, การเข้าถึงการแทรกแซงและการบําบัดสนับสนุนการป้องกัน , , โครงการโรคเอดส์ส่วนน้อยลี่ยนแปลงตลาดอุปกรณ์เทียมหัวใจเพื่อบันทึกการเติบโต 5.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ — ขับเคลื่อนด้วยความชุกที่เพิ่มขึ้นของความผิดปกติของหัวใจ
เทคนาวิโอ (PRNewsfoto/เทคนาวิโอ)
ข่าวจัดทําโดย

เทคนาวิโอ
26 ส.ค. 2022 22:30 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 26 ส.ค. 2022 /PRNewswire/ — รายงาน “ตลาดอุปกรณ์เทียมหัวใจตามผลิตภัณฑ์และภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026” ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อเสนอของ Technavio ตามรายงานตลาดจะสังเกตเห็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของ 5.87 พันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2021 ถึง 2026 โดยขยายตัวที่ CAGR ที่ 8.02% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ นักวิเคราะห์ที่ Technavio ได้พิจารณาแง่มุมต่าง ๆ เช่นฐานผู้บริโภคอัตราการยอมรับราคาขายเฉลี่ยรายได้ที่เกิดจากผู้ขายและการตั้งค่าอาหารทั่วภูมิภาคเพื่อประเมินขนาดตลาด ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงาน PDF

Attractive Opportunities in Cardiac Prosthetic Devices Market by Product and Geography – Forecast and Analysis 2022-2026
โอกาสที่น่าสนใจในตลาดอุปกรณ์เทียมหัวใจตามผลิตภัณฑ์และภูมิศาสตร์ – การพยากรณ์และวิเคราะห์ 2022-2026
ตลาดอุปกรณ์เทียมหัวใจทั่วโลกมีการกระจายตัวและโดดเด่นด้วยการปรากฏตัวของผู้ขายจํานวนมาก ผู้ขายกําลังเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เทียมหัวใจขั้นสูงทางเทคโนโลยี พวกเขาแข่งขันในการพัฒนาอุปกรณ์เทียมหัวใจขั้นสูงทางเทคโนโลยีการลดราคาและการขยายสถานะของพวกเขาในตลาดที่ไม่ได้ใช้ ผู้ขายกําลังใช้กลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด ผู้ขายยังมุ่งเน้นไปที่ไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์ของตนและเข้าร่วมการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท อื่น ๆ เพื่อขยายสถานะและปรับปรุงเทคโนโลยีของพวกเขา

ผู้ขายรายสําคัญในตลาด ได้แก่ Abbott Laboratories, Anteris Technologies Ltd., BIOTRONIK SE and Co KG, Boston Scientific Corp., Braile Biomedica, Colibri Heart Valve LLC, Cryolife Inc., Edwards Lifesciences Corp., Jc Medical Inc., JenaValve Technology Inc., Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.,
การจัดแสดง 10: ลักษณะทางการตลาดแอ๊บบอต แลบอราบอตส์, แอนเทอริส เทคโนโลยีส์ จํากัด, BIOTRONIK SE and Co KG, Boston Scientific Corp., Braile Biomedica, Colibri Heart Valve LLC, Cryolife Inc., Edwards Lifesciences Corp., Jc Medical Inc., JenaValve Technology Inc., Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., LivaNova Plc., Medtronic Plc, Meril Life Sciences Pvt. Ltd., Merit Medical Systems Inc., MicroPort Scientific Corp., OrbusNeich Medical Co. Ltd., Shree Pacetronix Ltd., TTK Healthcare Ltd. 3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด
การจัดแสดง 11: ข้อเสนอของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
การจัดแสดง 12: กลุ่มตลาด
3.3 ขนาดตลาดปี 2564
3.4 แนวโน้มตลาด: การคาดการณ์สําหรับปี 2021-2026
การจัดแสดง 13: แผนภูมิทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 14: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 15: แผนภูมิตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 16: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
4 การวิเคราะห์กองกําลังห้า

4.1 สรุปกองกําลังห้า
นิทรรศการที่ 17: การวิเคราะห์กองกําลังห้าประการ – การเปรียบเทียบระหว่างปี 2021 ถึง 2026
4.2 อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
การจัดแสดง 18: แผนภูมิเกี่ยวกับอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.3 อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
นิทรรศการที่ 19: อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.4 การคุกคามของผู้เข้าใหม่
นิทรรศการที่ 20: ภัยคุกคามของผู้เข้าใหม่ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
นิทรรศการที่ 21: ภัยคุกคามจากสารทดแทน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
นิทรรศการที่ 22: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026และวีนัสเมดเทคหางโจวอิงค์4.7 สภาพตลาด
การจัดแสดง 23: แผนภูมิสภาพตลาด – ห้ากองกําลัง 2021 และ 2026
5 การแบ่งส่วนตลาดตามผลิตภัณฑ์

5.1 กลุ่มตลาด
การจัดแสดง 24: แผนภูมิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 25: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)
5.2 เปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์
การจัดแสดง 26: แผนภูมิเปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์
การจัดแสดง 27: ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์
5.3 ลิ้นหัวใจเทียม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 28: แผนภูมิเกี่ยวกับลิ้นหัวใจเทียม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 29: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับลิ้นหัวใจเทียม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 30: แผนภูมิเกี่ยวกับลิ้นหัวใจเทียม – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 31: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับลิ้นหัวใจเทียม – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
5.4 เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังได้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026
การจัดแสดง 32: แผนภูมิเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังได้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 33: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังได้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการที่ 34: แผนภูมิเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังได้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 35: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังได้ Royal Online การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
5.5 โอกาสทางการตลาดตามผลิตภัณฑ์
จัดแสดง 36: โอกาสทางการตลาดตามผลิตภัณฑ์ ($ ล้าน)